REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.agronarzedzia.pl

(obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku)

I. Podstawowe pojęca

Sprzedawca – AgroNarzędzia Rafał Uklejski, ul. Na Uboczu 20/84, 02-791 Warszawa z siedzibą w Pruszkowie 05 – 800, przy ulicy Komorowskiej 28 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9511767730, Regon: 140575712.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://www.agronarzedzia.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.agronarzedzia.pl.

 2. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zastosowanie mają następujące Ustawy: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

  III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 2. Na stronach Sklepu Internetowego www.agronarzedzia.pl oferowane są produkty fabrycznie nowe i oryginalne.

 3. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.

 4. W przypadku pojawienia się sytuacji, w której towar dostępny okaże się niedostępny, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o tym fakcie. Klient ma możliwość odstąpienia od zamówienia.

 5. Ceny wszystkich produktów oferowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 6. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.agronarzedzia.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

 7. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 8. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym są realizowane w godzinach pracy Sklepu, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-17.

 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

 10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

 1. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

 2. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 11 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 3. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem podanego numeru telefonu lub poczty elektronicznej na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym.

 2. Opłata za wysyłkę (ceny w złotych) kurierem DHL:

 • do 10 kg: 18 zł. przedpłata, 22 zł. Pobranie,

 • od 10 do 31 kg: 26 zł. przedpłata, 28 zł. Pobranie,

 • od 31 do 50 kg: 40 zł. przedpłata, 45 zł. Pobranie,

 • od 50 do 80 kg: 100 zł przedpłata, 100 zł. Pobranie,

 • od 80 do 350 kg: 150 zł. przedpłata, 155 zł. pobranie.

 1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 2. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 96 godzin. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar przez Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni od momentu przyjęcia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia przez Klienta.

 4. Sklep Internetowy realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

V. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 • pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki,

 • przelewem na rachunek bankowy: 48 1540 1287 2001 7063 0731 0001 BOŚ BANK,

 • przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym z siedzibą w Pruszkowie.

 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

VI. Reklamacja

 1. Sklep Internetowy www.agronarzedzia.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.

 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 3. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania produktu Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej chwili.

 4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu: biuro@agronarzedzia.pl lub drogą pocztową na adres Sklepu: ul. Komorowska 28, 05 – 800 Pruszków z dopiskiem „REKLAMACJA”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko/firmę, login, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, a także okoliczności uzasadniające reklamację. Formularz reklamacyjny dostępny jest w załączniku nr 2. W zależności od rodzaju reklamowanego produktu, Klient może zostać dodatkowo poproszony o przesłanie zdjęcia reklamowanego produktu lub samego produktu na adres Sklepu, z zastrzeżeniem, że koszty wysyłki do Sprzedawcy reklamowanego produktu w ramach procedury reklamacyjnej pokrywa Klient.

 5. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 7. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 8. Sklep Internetowy może odmówić wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wymagałoby nadmiernych kosztów.

 9. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Kupującego lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Sprzedawcą bez podawania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego produktu.

 2. Konsument korzystając z prawa odstąpienia od umowy jest zwolniony z jakichkolwiek opłat z tego tytułu, za wyjątkiem: kosztów dostawy zamówionej pozycji przekraczających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem zamówionej pozycji przez Kupującego.

 3. W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować o tym Sprzedawcę przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczając je drogą pocztową na adres Sklepu: 05-800 Pruszków, ul. Komorowska 28 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@agronarzedzia.pl. Wzór formularza wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy dostępny jest w Załączniku nr 1.

 4. Sprzedawca, po otrzymaniu od Klienta oświadczenia odstąpienia od umowy, wyśle na podany adres mailowy Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zamówionej pozycji z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jej odesłania.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres pocztowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy, będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny, by stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy.

 10. Klient traci prawo odstąpienia od umowy, określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą AgroNarzędzia Rafał Uklejski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu http://www.agronarzedzia.pl/content/6-regulamin.

 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Załączniki:

Załącznik 1.

http://agronarzedzia.pl/img/cms/Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość_1.pdf

Załącznik 2.

http://agronarzedzia.pl/img/cms/Protokół reklamacyjny AGRO.pdf